Voorwaarden


Versie geldig vanaf 01-01-2011

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ABCstore.nl De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de www.ABCstore.nl Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ABCstore.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene/specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ABCstore.nl erkend.
1.4 ABCstore.nl garandeert dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 ABCstore.nl zal alle bestellingen zo snel mogelijk verwerken binnen de aangegeven levertijd. Indien dit niet mogelijk is, dan ontvangt de afnemer binnen enkele werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Redenen hiervoor zijn- De bestelde producten zijn niet op voorraad of niet meer leverbaar.- Er is om andere redenen een vertraging bij het leveren van de bestelde producten- Een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden verwerkt. 
2.3 Aan de leveringsplicht van ABCstore.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de doorABCstore.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken (bijvoorbeeld een verandering in het BTW tarief)
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief 21% BTW.

4. Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: ABC webshops B.V.
Handelend onder de naam: ABCstore.nl
Vestigingsadres: Stephensonweg 4 A, 3225LW  Hellevoetsluis
KvK-nummer: 69019274 
Btw-identificatienummer: NL857696385B01

5. Zichttermijn / herroepingsrecht
5.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer.
5.2 De afnemer zal het product uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Terugzending van de zaken dient, indien redelijkerwijs mogelijk te geschieden in de originele verpakking en originele staat verkerend. 
5.3 De afnemer is verplicht binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken dat hij/zij de koop wil ontbinden. Dit dient te gebeuren via het retourformulier dat te vinden in op www.ABCstore.nl. Na het invoeren van dit retourformulier ontvangt de afnemer alle retourinstructies via de email.
5.4 Nadat de afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij/zij het product binnen 14 dagen retour te sturen en te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd (bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging).
Indien de klant na afloop van de bovenstaande termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. de producten niet heeft teruggezonden, is de koop een feit. 
5.5 Bij het ontbinden van de complete bestelling krijgt de afnemer de verzendkosten die zijn betaald bij de bestelling ook vergoed. Als de afnemer heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, dan worden de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terugbetaald.
5.6 De kosten van terugzending voor zijn rekening van de afnemer, mits anders afgesproken.
5.7 Het bedrag wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetaald. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
5.8 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten die volgens de specificaties van de consument zijn gemaakt
5.9 Er wordt met hetzelfde betaalmiddel terugbetaald als waarmee de afnemer heeft betaald. Dit is alleen anders als afnemer toestemming geeft voor een andere betaalmethode. In dat geval brengen wij geen extra kosten in rekening.  
5.10 De afnemer is alleen aansprakelijk voor waardevermindering door gebruik van het product dat verder gaat dan nodig om de aard, kenmerken en werking van het product te beoordelen.  

6. Klachten
5.1 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt de afnemer binnen 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7. Gegevensbeheer
7.1 Indien u een bestelling plaatst bij ABCstore.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ABCstore.nl ABCstore.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
7.2 ABCstore.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 ABCstore.nl maakt (bij aanmelding) gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

8. Garantie
8.1 ABCstore.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
8.2 De garantietermijn van ABCstore.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. ABCstore.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.o.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. ABCstore.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door geleverde zaken. Gebruik en toepassing van de geleverde zaken en producten zijn altijd op risico van de afnemer. 
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ABCstore.nl) deze gebreken onmiddellijk te melden via het contactformulier op www.ABCstore.nl.Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan ABCstore.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en mogelijk bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
8.4 Indien klachten van de afnemer door ABCstore.nl gegrond worden bevonden, zal ABCstore.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ABCstore.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van ABCstore.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ABCstore.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ABCstore.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecteschade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht dan kunt u uw klacht indienen bij het platform ODR (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie.
8.5 ABCstore.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet.
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens ABCstore.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ABCstore.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

9. Aanbiedingen
9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
9.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven
9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ABCstore.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
9.4 Aanbiedingen van ABCstore.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
9.5 ABCstore.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

10. Overeenkomst
10.1 Een overeenkomst tussen ABCstore.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door ABCstore.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
10.2 ABCstore.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

11. Afbeeldingen en specificaties
11.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van ABCstore.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12. Overmacht
12.1 ABCstore.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ABCstore.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 ABCstore.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ABCstore.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien ABCstore.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft

13. Aansprakelijkheid
13.1 ABCstore.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door gebruik van geleverde zaken. Lees altijd voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website

14. Eigendomsvoorbehoud
14.1 Eigendom van alle door ABCstore.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ABCstore.nl zolang de afnemer de vorderingen van ABCstore.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ABCstore.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
14.2 De door ABCstore.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
14.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
14.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ABCstore.nl of een door ABCstore.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin ABCstore.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ABCstore.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
14.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ABCstore.nl